ShirtsponsorNieuwsVandaag jarig

Matthijs van der Veen
Contributie

Algemeen
Contributie wordt conform de KNHB richtlijnen geheven op basis van de leeftijdscategorie en deze hoeft niet gelijk hoeft te zijn aan de teamindeling. De leeftijd op de peildatum, 1 oktober, is leidend.

Voorbeeld: een lid spelend in Jongens C die op 1 oktober van het verenigingsjaar 11 jaar is, betaalt als contributie de jaarcontributie voor de categorie D-jeugd.

Qua contributie loopt het seizoen van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar.
 
Aanmelding
 • Bij opzegging op 1 juli of later, is het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 • Voorafgaand aan een aanmelding mag maximaal 3 keer meegetraind worden, zonder dat contributie verschuldigd is. Vanaf de 4e training is inschrijving verplicht.

 • Aanmelden kan alleen digitaal via de website. De inschrijving is pas afgerond als het formulier dat na inschrijving via de website per mail aan u wordt toegestuurd, na printen, getekend door een bevoegde persoon bij de ledenadministratie is ingeleverd.

 • Aanmelding gedurende het seizoen kan leiden tot vermindering van contributieheffing. De korting is als volgt:

  Bij aanmelding van 1 juli tot 1 september: 0%
  Bij aanmelding van 1 september tot 1 oktober: 10%
  Bij aanmelding van 1 oktober tot 1 november: 20%
  Bij aanmelding van 1 november tot 1 december: 30%
  Bij aanmelding van 1 december tot 1 januari: 40%
  Bij aanmelding van 1 januari tot 1 februari: 50%
  Bij aanmelding van 1 februari tot 1 maart: 60%
  Bij aanmelding van 1 maart tot 1 april: 70%
  Bij aanmelding van 1 april tot 1 mei: 80%
  Bij aanmelding vanaf 1 mei is geen contributie over het lopende seizoen meer verschuldigd.

 • Na inschrijving van jeugdleden, zal door de jeugdcommissie het nieuwe lid bij een team worden ingedeeld. Bij de indeling zal in eerste instantie worden gekeken naar leeftijd. Aanvullend wordt ook rekening gehouden met aantallen spelers per team, de eventuele hockey ervaring, etc.. Inschrijving van jeugdleden zal niet in alle gevallen automatisch leiden tot het direct deel kunnen nemen aan competitiewedstrijden. Nieuwe leden ontvangen hierover van de jeugdcommissie (en de eventuele coaches) nadere informatie.

Opzegging
Opzegging dient altijd schriftelijk uiterlijk voor aanvang van het volgende seizoen (dus 1 juli) te gebeuren bij de ledenadministratie (per brief of email). Bij te late opzegging is voor het volledige jaar contributie verschuldigd.

Scholieren / studenten
Scholieren/studenten die door de week elders wonen, maar wel bij onze club mee willen blijven spelen, kunnen op verzoek gebruik maken van een gereduceerd tarief. Zodra echter geconstateerd wordt dat ze wel frequent trainen, zal de regeling worden ingetrokken en is alsnog het volledige contributie bedrag voor dat jaar verschuldigd. Toepassing van dit tarief kan alleen na overleg met de penningmeester.

Automatische incasso van contributie
Leden van hockeyclub De Hondsrug worden bij voorkeur verzocht de club een machtiging te verlenen voor automatische incasso van verschuldigde bedragen. Voordeel voor de leden is dat de contributie dan in tien termijnen wordt geïnd, en wel in de maanden september tot en met juni. Daarnaast wordt de werkdruk voor de betrokken vrijwilliger(s) aanzienlijk gereduceerd en is de club zekerder van een continue en belangrijke inkomstenstroom, de contributies.

Leden zonder machtiging ontvangen in september een factuur die in één keer moet worden voldaan (vervaltermijn: 14 dagen). Ze betalen € 15 per jaar per lid aan extra administratiekosten.

Bij dit alles wordt rekening gehouden met de regels i.v.m. aanmeldingsdatum en opzeggingsdatum zoals hierboven aangegeven.

Bij minderjarige leden moeten ouders of voogden de machtiging ondertekenen.

Indien met een uit hoofde van bovenstaande machtiging verrichte afboeking niet akkoord wordt gegaan, kan binnen één maand na de afboeking aan de eigen bankinstelling opdracht worden gegeven het afgeboekte bedrag op de eigen rekening terug te storten.

Een machtiging kan altijd tussentijds worden ingetrokken door dit aan te geven bij de penningmeester of de ledenadministratie.

Met opzegging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch ingetrokken tenzij er nog sprake is van onbetaalde bedragen.
 
Boetes en sancties bij te late betaling 
 • Eerste herinnering (vervaltermijn twee weken): geen extra kosten

 • Tweede herinnering (vervaltermijn twee weken): € 15 administratiekosten/boete

 • Als na de vervaldatum voor de tweede herinnering nog steeds geen betaling is ontvangen, wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. De extra kosten hiervan zijn voor rekening van het lid. Het lid wordt gedurende deze periode geschorst wat wil zeggen dat niet aan wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten kan worden deelgenomen. Ook wordt de toegang tot terrein en clubhuis ontzegd. Als betaling uitblijft wordt het lid geroyeerd; dit wordt doorgegeven aan de KNHB.

Contributietabel 

Categorie

Contributie 2017-2018

Contributie 2018-2019

Basis

Toeslag

Totaal

Veteranen

€ 315,00

€ 320,00

€ 25,00

€ 345,00

Senioren

€ 245,00

€ 249,00

€ 25,00

€ 274,00

Toeslag Heren/dames 1

€ 66,00

€ 67,00

Nvt

€ 67,00

A-jeugd

€ 214,00

€ 218,00

€ 25,00

€ 243,00

B-jeugd

€ 214,00

€ 218,00

€ 25,00

€ 243,00

C-jeugd

€ 214,00

€ 218,00

€ 25,00

€ 243,00

D-jeugd

€ 199,00

€ 203,00

€ 25,00

€ 228,00

E-jeugd

€ 173,00

€ 176,00

€ 25,00

€ 201,00

F-jeugd

€ 122,00

€ 124,00

€ 25,00

€ 149,00

G-jeugd/kabouters

€ 55,00

€ 56,00

Nvt

€ 56,00

Toeslag betaalde coach

€ 20,00

€ 20,00

Nvt

€ 20,00

Trimhockeyers (alleen senioren)

€ 163,00

€ 166,00

€ 25,00

€ 191,00

Studenten/scholieren

€ 163,00

€ 166,00

€ 25,00

€ 191,00

Niet-spelende leden (alleen senioren)

€ 55,00

€ 56,00

Nvt

€ 56,00

 
 
De contributies zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De peildatum is 1 oktober van het verenigingsjaar en dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. De contributies zijn met circa 3% verhoogd om zo de stijgende kosten op te kunnen vangen.

Vrijwilligerstoeslag (nieuw vanaf 2016-2017)
We zien de afgelopen jaren dat we als vereniging steeds meer onderhoud en zaken zelf moeten regelen omdat onder andere de gemeente zich terugtrekt. Daarnaast merken we dat het ook steeds lastiger wordt om alle klussen uitgevoerd en diensten ingevuld te krijgen. Gelukkig hebben we al de afspraak dat ouders verplicht kantinediensten draaien, ouders/senioren zelf rijden (bij toerbeurt door de coach/teambegeleider te regelen) en dat spelende leden (vanaf de B-jeugd) ook circa 5 veldwedstrijden per seizoen moeten begeleiden/fluiten.

 

We hebben echter nog meer klussen en diensten die ingevuld moeten worden. En omdat we het beheer en onderhoud van het clubhuis en sportpark volledig in eigen beheer hebben, maken velen handen licht werk. Ter stimulering van het principe om minimaal een aantal klussen of diensten voor de vereniging en dus voor ons allen te verrichten, stellen we conform een meer gebruikt model voor een toeslag in te voeren.

 

De regeling hebben we getracht zo eenvoudig mogelijk te houden en we hebben daarbij ook gekeken naar regelingen die elders gehanteerd worden. De regeling is als volgt:


 • De contributie wordt met € 25 per jaar verhoogd met een toeslag op de basiscontributie (dit wordt in de 10 termijnen verwerkt).

 • Indien na afloop van het jaar blijkt dat het lid en/of zijn haar ouders voldoende diensten heeft/hebben verricht, kan binnen één maand na afloop van het verenigingsjaar een verzoek ingediend om de toeslag terug te krijgen.

 • De aanvraag zal door het bestuur beoordeeld en vastgesteld worden en binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar worden uitbetaald.

 • De diensten die daarvoor gedraaid moeten worden, zijn bijvoorbeeld de volgende:

o  Één zaaldienst (3-4 uur)

o  Een dagdeel onderhoud/klussen uitvoeren in en om het clubhuis en veld (3-4 uur). Te denken valt aan het periodieke onderhoud van het groen om het veld en clubhuis (snoeien, onkruid wieden, etc.), het schoonmaken van de dugouts en reclameborden, kleine onderhoudsklussen in en om het clubhuis aan electra, hang- en sluitwerk, etc. etc.

o  Het clubhuis op maandag/dinsdag of donderdag/vrijdag twee keer schoonmaken (circa 1,5 uur per keer)

o  Overige diensten of andere activiteiten ten behoeve van de club zijn ter beoordeling van het bestuur.

o  Gedurende het jaar het invullen van één of meerdere van de volgende functies:

§ Coach/begeleider (maximaal 2 per team)

§ Commissielid

§ Bestuurslid

 

Voor het verrichten van de klussen en het schoonmaken zal via de Lisa app en de website periodiek een oproep worden gedaan en kan eenieder zich inschrijven.

 

De mogelijke extra middelen die hiermee beschikbaar komen, kunnen indien noodzakelijk gebruikt worden om professionals of andere vrijwilligers te betalen. Dit is niet het doel van de regeling.

 

Zoals toegezegd zouden we na afloop van 2016-2017 de regeling evalueren. We hebben één keer het hele proces van het terugvragen doorlopen. We zijn hier nog niet onverdeeld enthousiast over. We vinden het nu echter te snel om de regeling nu terug te draaien en stellen daarom voor om de toeslag vooralsnog te handhaven. We zetten nu eerst in op een traject om meer vrijwilligers te werven en kunnen afhankelijk van de resultaten daarvan en de evaluatie van de uitvoering van de regeling over 2017-2018, hopelijk voor 2019-2020 een beter gefundeerd besluit nemen.


Toeslag voor betaalde coaches

We hebben een aantal teams waar om diverse redenen een zogenaamde "betaalde coach" het team begeleid. Voor sommige teams lastig is het lastig deze bijdrage te innen. Het uitbetalen is minder problematisch. Daarom is de volgende regeling vastgesteld:

 

 • Voor die teams waar in overleg tussen ouders en bestuur bepaald wordt dat een zogenaamde betaalde coach de beste oplossing is, zal de vereniging een extra bijdrage per spelend lid via de contributie innen.

 • Deze bijdrage wordt voorlopig vastgesteld op een toeslag van € 20 per lid per jaar.

 • Deze bijdrage zal net als de reguliere contributie in 10 termijnen geïncasseerd worden.

 • Uit deze bijdrage van naar verwachting gemiddeld € 250 tot € 300 per team kan de coach een vergoeding ontvangen.

 • Uitbetaling van de vergoeding wordt door de teammanager of regelcoach geregeld.